What is e-signature ? ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ คืออะไร

ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ คืออะไร
กฎหมายไทยรองรับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในสัญญา หรือยัง?

What is e-signature ?

เนื่องจากบางครั้ง คู่ค้าของเรามักจะใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-signature) ในสัญญา ซึ่งในประเทศไทยยอมรับลายมือชื่อนี้ได้หรือไม่

ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์คืออะไร
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตาม พ.ร.บ.
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ มี 2 มาตรา คือ มาตรา 9 และมาตรา 26 ซึ่งตาม พ.ร.บ.
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
กำหนดเรื่องลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ มี 2 ประเภท คือ

1. ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป ตามมาตรา 9 ซึ่งหลักของมาตรา 9 คือ
การลงลายมือชื่อต้องใช้วิธีการที่เชื่อถือได้ รองรับความเท่าเทียมกันระหว่างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์และลายมือชื่อที่เซ็นกันปกติ ซึ่งเป็นหลักเปิดกว้างเพื่อรองรับวิธีการทุกประเภทที่อาจนำมาใช้ในการลงลายมือชื่อในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดย มาตรา 9 แบ่งส่วนประกอบ 2 ส่วน ได้แก่

ส่วนที่ 1 คือ เพื่อระบุตัวบุคคลผู้เป็นเจ้าของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
ส่วนที่ 2 คือ การแสดงถึงความเห็นชอบของบุคคลในการรับรองข้อความที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็น “วิธีการที่เชื่อถือได้” (ดูพฤติการณ์ที่เหมาะสมในการกำหนดว่าอย่างไรคือ วิธีที่เชื่อถือได้ เช่น ความซับซ้อนของเครื่องมือ ศักยภาพของระบบการติดต่อสื่อสาร เป็นต้น)

2. ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อถือได้ ตามมาตรา 26
เมื่อใช้เทคโนโลยีตามคุณสมบัติหรือหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดให้ถือว่าเป็นลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อถือได้ โดยวิธีการเชื่อถือได้พิจารณาตามที่กฎหมายกำหนดเช่น เทคโนโลยีที่มีคุณสมบัติหรือลักษณะเป็นลายมือชื่อดิจิทัล (digital signature) ดังนั้นลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรา 26 จึงเป็นการลงลายมือชื่อตามมาตรา 9 และสามารถใช้แทนกันได้ โดยไม่ต้องพิสูจน์ตามหลักเกณฑ์ในมาตรา 9 วรรคสอง หากลายมือชื่อของคู่สัญญาที่ลงนามแล้วเข้าหลักเกณฑ์ตามกฎหมายที่เล่ามา ก็ถือว่าเป็นการลงลายมือชื่อในสัญญา และสัญญาก็มีผลผูกพันกันได้ตามกฎหมาย
ผศ.ดร.ปาณัสม์กัญ เจิมพิพัฒน์
ผู้จัดการฝ่ายกฎหมายอาวุโส บริษัท ดิจิเทค วัน จำกัด
อ้างอิง https://ictlawcenter.etda.or.th/faqs

What is e-signature ?

  • Contact Us

    Contact Form